lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vad är informatik?

Informatik handlar i grunden om hur informationssystem kan stödjas av informationsteknik (IT) i form av datasystem och datorprogram. Informationssystemen kan vara av många olika slag och kan gälla såväl arbete som fritid och olika typer av ideellt arbete.

De informationssystem vi intresserar oss för på Informatik i Lund består av människor som samarbetar kring en arbetsuppgift i en verksamhet inom en organisation av något slag. Dessa människor kommunicerar med varandra, fattar beslut kring uppgiften, samlar in och bearbetar data för att uppgiften ska kunna utföras, beräknar utfallet av uppgiften, delegerar ansvar för uppgiften, skapar nya idéer och ny kunskap om hur uppgiften kan utföras, ser till att anställa medarbetare och att dessa får betalt för sitt arbete o.s.v. Informationssystemet är det centrala nervsystemet i verksamheten. Utan det kommer verksamheten att upphöra, eftersom kommunikation och information är grundläggande för att människor ska kunna utföra arbetsuppgifter tillsammans.

Vissa av dessa arbetsuppgifter kan stödjas mycket väl av datasystem i datorer, andra lämpar sig mindre väl. Vissa kan automatiseras till olika grad, andra är helt beroende av människor. De flesta är en blandning.

Det finns alltså tre viktiga områden att ta hänsyn till: individen, organisationen och IT-materialet och man måste ha kunskap om alla dessa tre för att skapa goda IT-stöd för arbetsuppgifter. Det man måste eftersträva är upplevelse, nytta och konstruktionskvalitet genom att designa för användbarhet, funktionalitet och hållbarhet.

Informatik är därför ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra samhällsvetenskaper. Det handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd för verksamheter, som ger individer möjlighet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter. För att kunna detta måste IT-stöden vara möjliga att hantera och förstå. IT-stöd ska inte kännas som en belastning.

IT-stöden måste också vara nyttiga för hela verksamheten och stödja denna, t.ex. när det gäller beslutsfattande, lagerhantering, orderhantering, kommunikation och ekonomihantering.

Slutligen måste IT-stödet också vara bra byggt så att det fungerar som det ska, att det går att ändra i det utan att det bryter ihop, att de som ska göra ändringarna, d.v.s. systemutvecklarna, kan förstå hur det är byggt och hänger ihop, att det håller för påfrestningar o.s.v.

Informatik är med andra ord ett mångfacetterat, mångdisciplinärt och mycket spännande ämne, som spänner från filosofi till hantverk.