lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsledning

Vid institutionen för informatik

Prefekten är institutionens högsta chef som ansvarar för verksamhet och personal. Studierektor ansvarar för utbildningsfrågor samt planerar och fördelar arbetet för undervisande personal. Koordinatorn ansvarar för koordination av administrativ verksamhet och administrativ personal.

Institutionsstyrelse

Styrelsen består av ordförande (prefekten), fyra lärarrepresentanter, en representant för administrativ personal samt två studeranderepresentanter.

Institutionsstyrelsens uppgifter:

  • Besluta om institutionens verksamhet och resursanvändning.
  • Följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt.
  • Besluta i frågor som överlämnats till styrelsen.

Institutionsstyrelsen sammanträder i regel en gång per månad.

Förslag till styrelsen lämnas till Linda Öberg och ska ha inkommit senast tio dagar före respektive möte. 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av prefekt, studierektor för grundutbildningen, studirektor för forskarutbildningen samt koordinator. 

Ledningsgruppen bereder ärenden till styrelsen gällande ekonomi, strategi, personal och administration. Ledningsgruppen ska också verka drivande gällande institutionens utveckling samt utgöra stöd åt prefekten i såväl strategiska som löpande ledningsfrågor. Ledningsgruppen fattar inga beslut och mötena protokollförs inte (endast minnesanteckningar förs).

Prefekt

Nicklas Holmberg
Universitetslektor, prefekt

nicklas.holmberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 80 29

Nicklas Holmberg

STudierektor grundutbildning

Björn Svensson
Universitetsadjunkt, studierektor för gu

bjorn.svensson@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 81 83
Rum: EC2:281

Björn Svensson

Koordinator

Linda Öberg
Webbkoordinator, koordinator

linda.oberg@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 39 88, +46 46 222 39 88
Rum: EC2-273

Linda Öberg