lu.se

Institutionen för informatik

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Informationssystem och verksamhet

SYSA12, Informationssystem, 30 hp

Kursen utgör andra terminen på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet och erbjuds endast för programstudenter.

Kursbeskrivning

Kursen innehåller sex moduler:

  1. Gruppdynamik och kommunikation,
  2. Organisation, verksamhet och IS,
  3. Projektledning,
  4. IT-rätt,
  5. Interaktionsdesign,
  6. IS-projekt, rapport.

Gruppdynamik och kommunikation handlar om gruppsykologi på både det generella och individuella planet, samt hur dessa kunskaper används, dels i grupprocesser, dels eget beteende i samspel med andra. Dessa översiktliga kunskaper i gruppsykologi förvärvat under kursen är tänkt att vara relevant dels för projektarbete under resten av terminen, dels för senare arbete i yrkeslivet.

Organisation, verksamhet och IS handlar om organisationsstrukturer och effektivitetsbegreppets koppling till organisation och strategi i organisationer. Dessutom behandlas IS och IT ur organisations- och verksamhetsperspektiv.

Projektledning handlar om ledning av IT-projekt. Delkursen tar upp kunskapshantering i projekt, agila metoder, och vanligt förekommande utmaningar i IT-projekt. Under delkursen får du kunskaper i hur man startar
upp, genomför och avrapporterar projekt och om hur man arbetar med olika roller i ett projekt.

IT-rätt genomförs i samarbete med institutionen för handelsrätt och handlar om de rättsregler som aktualiseras i samband med användandet av informationstekniken (IT) samt hur grundläggande juridisk problemlösning och argumentation genomförs inom detta område.

Interaktionsdesign handlar om hur analyser av verksamheters användningskrav kan utvecklas och implementeras. Du lär dig att applicera interaktionsdesign-principer i design av grafiska användargränssnitt. Olika metoder och tillvägagångssätt behandlas liksom hur interaktionsdesign kan bidra till bättre lösningar.

IS-projekt, rapport innebär att kunskaper från övriga moduler ska användas inför och under en förändringsprocess som omfattar förändring och införande av IS och därmed följande förändringar av organisationen.

KURSANSVARIG

Umberto Fiaccadori
Universitetsadjunkt

umberto.fiaccadori@ics.lu.se
Telefon: +46 46 222 33 76
Rum: EC2-265

Umberto Fiaccadori

Mer information om kursen

Kursplan på svenska
Course syllabus in English

Litteraturlista för vårterminen 2024

Grundnivå: G1F
Undervisningsspråk: Svenska
Ges: Varje vårtermin

Schema

Alla kursscheman publiceras elektroniskt i TimeEdit.

Instruktioner för hur du söker fram ditt schema hittar du i lathunden TimeEdit – söka och importera schema (pdf).

I lathunden får du också tips om hur du importerar ditt schema till din elektroniska kalender.